Regulamin strony

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.         Ten regulamin (dalej „Regulamin”) określa reguły używania portalu dostępnego pod adresem dirtit.pl (dalej „Serwis”).
 2.  Administratorem Portalu jest spółka RIDE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Międzybrodziu Żywieckim pod adresem ul. Długa 14, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS 0000894887, NIP 9512518101, REGON 382892695, adres e-mail: kontakt@dirtit.pl, tel.: 504176933 (dalej jako „Administrator“).
 3.         Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, w tym zarówno osób dokonujących Rezerwacji, jak i podejmujących inne działania w Serwisie.
 4.         Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem:
  a. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
  b. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
  c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
  d. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
  e. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 5.         Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6.         Pozostałe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  a. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą opiekuna prawnego.
  b. Ustawa o Prawach Konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
  c. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
  d. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
  e. Umowa – umowa o udział w Wyjeździe zawierana pomiędzy Administratorem a pełnoletnim Uczestnikiem albo przedstawicielem ustawowym lub inną osobą upoważnioną do działania za Uczestnika w przypadku niepełnoletniego Uczestnika – w imieniu i na rzecz takiego Uczestnika, za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie i Warunkach Uczestnictwa.
  f. Podróżny (Uczestnik szkolenia) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy.
  g. Warunki Uczestnictwa – Warunki Uczestnictwa w wyjazdach organizowanych przez Administratora.
  h. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Wyjazdu udostępniony Użytkownikowi w Serwisie, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597.
  i. Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w Wyjeździe dostępnym w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, Warunków Uczestnictwa oraz Polityki prywatności.
  j. Płatność – opłata za wszystkie usługi w ramach Wyjazdu wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
  k. Formularz Kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania.
  l. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie.
  m. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
  n. Wyjazd – wypoczynek obejmujący co najmniej zakwaterowanie organizowany przez Administratora.
 7. Aktualny opis Wyjazdu zamieszczony w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do zawarcia Umowy.
 8. Dane zawarte w opisie Wyjazdu mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy.

II.        FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
 2. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres siedziby bądź na adres e-mail Administratora, określony w ust. 1 powyżej przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych powyżej, w/w umowę uważa się za niezawartą.
 4. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.
 5. Administrator umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu m.in:
  a. zapoznanie się z Regulaminem Szkolenia;
  b. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  c. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  d. zapoznanie się z opisami Wyjazdów;
  e. przejście do Systemu Rezerwacji;
  f. sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Administratora;
 6. System Rezerwacji pozwala Użytkownikowi m.in. na:
  a.
  dokonanie Rezerwacji na określone usługi dostępne w ramach Wyjazdu wraz z wprowadzeniem danych Uczestników;
  b. zapoznanie się z Regulaminem Szkolenia;
  c. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  d. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  e. dokonanie Płatności.
 7. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji przy użyciu urządzeń końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz automatycznych systemów wywołujących o aktualnych wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. Ponadto Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W celu otrzymywania informacji, o których mowa powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na ich otrzymywanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym powyżej celu poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji zamieszczonych w Serwisie.
 8. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej poprzez:
  a. kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości e-mail;
  b. przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji;

III.   REZERWACJE

 1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Zapisz się” dostępną w opisie Wyjazdu. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej oraz dane niezbędna do dopasowania szkolenia pod uczestnika szkolenia.
 2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. W przypadku niepełnoletnich Uczestników szkolenia, rezerwacji musi dokonać prawny opiekun. Dotyczy tylko Wyjazdów, na które dopuszczone są osoby nieletnie.
 3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Wyjazdu, w opisie których opcja „Zapisz się” jest aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności Wyjazdu Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.
 4. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się niniejszym Regulaminem, Regulaminem Szkolenia oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Uczestnika.
 5. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa z Uczestnikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik przez dokonanie wpłaty ceny Wyjazdu (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. 
 6. Warunki i sposoby płatności są dostępne w podsumowaniu Rezerwacji w Systemie Rezerwacji oraz wiadomości e-mail od Administratora.
 7.   Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto.

IV. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może następować wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Administrator zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Serwisu do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 3. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Administratora wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Administratora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Administrator może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.
 4. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Administrator nie daje gwarancji, że informacje o Wyjeździe oraz ceny wskazane w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą roszczeń.
 5. W celu prawidłowego działania Funkcjonalności Serwisu istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych należących do podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Warunki umożliwiające Podróżnemu odstąpienie od Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz procedura odstąpienia następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta zgodnie z art. 38 pkt 12) nie przysługuje Uczestnikowi.
 3. Opłata rezerwacyjna nie jest zwracana Uczestnikowi, gdy jednostronnie zrezygnował on z udziału poprzez niedokonanie wpłaty pozostałej części ceny wyjazdu w wyznaczonym 40 dniowym terminie przed jej rozpoczęciem.
 4. Podstawą określenia kosztów rezygnacji są rzeczywiste, poniesione przez Organizatora koszty
  organizacji imprezy turystycznej. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w imprezie turystycznej Organizator uprawniony jest do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych przez Organizatora kosztów w związku z przygotowaniem organizacji imprezy, nie więcej jednak niż (prognozowane koszty):
  a. 200 zł przy rezygnacji powyżej 60 dni przed rozpoczęciem imprezy
  b. 400 zł przy rezygnacji od 59 do 46 dni przed rozpoczęciem imprezy
  c. 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 45 do 15 dnia przed rozpoczęciem imprezy
  d. 80% ceny imprezy przy rezygnacji od 14 do 7 dnia przed rozpoczęciem imprezy
  e. 90 % ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 6 lub mniej dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

VI. REKLAMACJE

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Nowoursynowska 145d/86, 02-776 Warszawa lub adres email kontakt@dirtit.pl.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do e-mail korespondencji w przypadku złożenia pisemnej reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 7. Reklamacje w zakresie wykonania Umowy należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami Warunków Uczestnictwa.

VII.  WSTRZYMANIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA FUNKCJONALNOŚCI SERWISU NA RZECZ UŻYTKOWNIKA

 1.   Realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
  a. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Do czasu wyjaśnienia sprawy realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana;
  b. Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
  c. Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Administratora, a w szczególności gdy:
 • Dane podane przez Użytkownika zawierają wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
 • Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów na funkcjonującym w ramach Serwisu forum/czacie lub w korespondencji kierowanej do Administratora;
 • Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę Administratora lub osób trzecich;
 •     Serwis jest wykorzystywany przez Użytkownika niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
 1.   Użytkownik, na rzecz którego realizacja Funkcjonalności Serwisu została wstrzymana lub zakończona przez Administratora, nie może ponownie skorzystać z Funkcjonalności Serwisu bez uprzedniej zgody Administratora. Użytkownik traci również prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 2. Administrator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Administratora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie. W stosunku do Umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej Umowy.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2022.

IX. FORMA PŁATNOŚCI

 1. Kupujący ma możliwość dokonania płatności za rezerwacje za pośrednictwem operatora systemu płatności Przelewy24 – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań.