Regulamin Szkolenia Dirt It More

 1. Organizatorem szkolenia jest RIDE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy: DŁUGA 14, 34-312 MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawa, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000894887, NIP: 9512518101
 2. Szkolenie polega na poprawie techniki kolarstwa grawitacyjnego.
 3. Aby zostać uczestnikiem szkoleń z techniki jazdy należy zaakceptować regulamin szkoleń, zapisać się na konkretną edycję jak i opłacić wpisowe.
 4. Każda edycja szkoleń ma przypisaną wysokość wpisowego, która jest podana w opisie szkolenia.
 5. Aby wziąć udział w szkoleniu trzeba być pełnoletnim i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia oraz nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych musi przedstawić pisemną zgodę swojego opiekuna prawnego aby uczestniczyć w szkoleniach. Osoby mające mniej niż 15 lat powinny brać udział w szkoleniu wraz z pełnoletnim opiekunem prawnym.
 6. Każdy kursant zobowiązuje się do posiadania w pełni sprawnego roweru, w szczególności obowiązkowe są dwa sprawne hamulce.
 7. Każdy kursant zobowiązuje się do jazdy rowerem w kasku rowerowym – zalecamy kask typu fullface. Ochraniacze na kolana, łokcie, kręgosłup itp nie są wymagane lecz jak najbardziej wskazane.
 8. Każdy kursant zobowiązany jest do respektowania poleceń instruktorów.
 9. Każdy kursant bierze udział w szkoleniu na własną odpowiedzialność.
 10. Zarówno organizator jak i wszystkie osoby z nim współpracujące, oraz osoby związane z prowadzeniem szkoleń nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, po lub w trakcie szkolenia.
 11. Organizator zaleca wykupienie przez uczestników ubezpieczenia typu NNW.
 12. Kursant przyjmuje do wiadomości, że kolarstwo grawitacyjne wiąże się z ryzykiem urazu, który wlicza się do ryzyka sportowego tej dyscypliny.
 13. W związku z uczestnictwem w szkoleniach organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na osobie i szkód majątkowych.
 14. W wypadku organizacji akcji ratunkowej wyspecjalizowanych służb organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności majątkowej.
 15. Trasy szkoleniowe nie są wyłączone z ruchu, w związku z czym Kursant zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność wobec innych użytkowników tras.
 16. Kursanci zobowiązują się do przestrzegania przepisów odnośnie zachowania w lesie i na obszarach, w których odbywają się szkolenia.
 17. Kursant, który naruszy wymienione wyżej zasady odpowiada według powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
 18. Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu szkoleń.
 19. Kursant musi wyrazić zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku (fotografie, filmy) jako uczestnika szkoleń w materiałach promocyjnych organizatora oraz w mediach będących patronami medialnymi szkoleń.
 20. Kursant zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z mailem organizacyjnym.
 21. Kursant zobowiązuje się do respektowania zasad związanych z panującym stanem pandemii oraz posiadania akcesoriów, które zapewniają bezpieczeństwo innych kursantów i instruktorów t.j. maseczka – zgodna z wymaganiami GIS, zachowanie odległości od innych, bycie w pełni zdrowym.
 22. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i podpisać oświadczenie jak i regulamin szkoleń oraz oczywiście respektować zasady w nich ujęte.

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA

Oświadczam, że jestem w pełni świadomy/a ryzyka, które wynika z amatorskiego uprawiania sportu oraz wszelakich sportów ekstremalnych. Przystępuję do zajęć praktycznych i jestem zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i do przestrzegania poleceń instruktora.

Oświadczam, że będę się stosować do wytycznych kadry prowadzącej zajęcia z techniki oraz, że wysłucham instruktaż obsługi roweru i zasad bezpieczeństwa.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wyciągu/parku, bike parku lub tras, które będą uczęszczane podczas szkoleń. Instrukcje udzielane przez kadrę są dla mnie zrozumiałe i zobowiązuję się do nich stosować podczas zajęć praktycznych. W przypadku ewentualnego nieszczęśliwego wypadku, który odbędzie się podczas szkoleń z mojej winy lub na skutek nieprzestrzegania wskazówek kadry nie będę zgłaszać roszczeń do organizatorów tym samym przyjmuję całą odpowiedzialność za zdarzenia tylko i wyłącznie na siebie. Dodatkowo zobowiązuję się, że w trakcie szkoleń będę trzeźwy i nie będę pod wpływem środków odurzających. Tym samym oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i zobowiązuję się do jego szanowania i przestrzegania. W przypadku wypożyczenia roweru zobowiązuję się do wzięcia pełnej odpowiedzialności za niego.

…………………………………………………………

(Podpis, data)